ý nào sau đây không phản ánh những tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 A ph

Question

Câu 11 ý nào sau đây không phản ánh những tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20
A phương pháp canh tiến được cải tiến
B máy móc được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp
C phân bón hóa học được sử dụng trong sản xuất
D chế độ hưu canh thay thế dần cho chế độ luân canh trong sản xuất

0

Answers ( No )

 1. Câu 11 ý nào sau đây không phản ánh những tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20

  A phương pháp canh tiến được cải tiến

  B máy móc được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp

  C phân bón hóa học được sử dụng trong sản xuất

  D chế độ hưu canh thay thế dần cho chế độ luân canh trong sản xuất

  `→ D`

  Câu 11 ý nào sau đây không phản ánh những tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 là: chế độ hưu canh thay thế dần cho chế độ luân canh trong sản xuất

Leave an answer