Ý nài không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp A tiến hành cuộc cách mạng xanh B s

Question

Câu 16 ý nài không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp
A tiến hành cuộc cách mạng xanh
B sử dụng nhiều máy móc trong sản xuất
C sử dụng phân bón hóa học
D phương pháp canh tác được cải tiến

0

Answers ( No )

 1. Câu 16 ý nài không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp

  A tiến hành cuộc cách mạng xanh

  B sử dụng nhiều máy móc trong sản xuất

  C sử dụng phân bón hóa học

  D phương pháp canh tác được cải tiến

 2. ý nài không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp

  Đáp án :A. Tiến hành đến cuộc cách mạng xanh

  ~luonphochua~

Leave an answer