Tác giả của học thuyết tiến hóa là A Lu i Pa xtơB Men đê lê ép C Pi e Quy riD Đác uyn

Question

Câu 1 tác giả của học thuyết tiến hóa là
A Lu i Pa xtơ
B Men đê lê ép
C Pi e Quy ri
D Đác uyn

0

Answers ( No )

  1. Câu 1 tác giả của học thuyết tiến hóa là

    ->D Đác uyn

    học thuyết tiến hóa là của đác uyn và một số nhà nghiên cứu khác( như thô mát hút lây)

    XIN HAY NHẤT NHA

Leave an answer