Phát minh nào không phải thành tựu khoa học ở giai đoạn cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 A học thuyết tiến hóaB định

Question

Câu 9 phát minh nào không phải thành tựu khoa học ở giai đoạn cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20
A học thuyết tiến hóa
B định luật tuần hoàn hóa học
C thuyết electron
D bản đồ gen người

0

Answers ( No )

  1. Chọn D. Bản đồ Gen người vì sau này ms ra cái đó

Leave an answer