Học thuyết nào cho thấy nguyên tử không phải là phân tử nhỏ nhất của vật chất A thuyết electronB thuyết tiến hóa

Question

Câu 7 học thuyết nào cho thấy nguyên tử không phải là phân tử nhỏ nhất của vật chất
A thuyết electron
B thuyết tiến hóa
C thuyết năng lượng hạt nhân
D thuyết về hiện tượng phóng xạ

0

Answers ( No )

  1. Câu 7 học thuyết nào cho thấy nguyên tử không phải là phân tử nhỏ nhất của vật chất

    -> A .thuyết electron

    XIN HAY NHẤT, ĐÚNG 100%, Sai THÌ CỨ BÁO CÁO:)

  2. Câu 7 học thuyết nào cho thấy nguyên tử không phải là phân tử nhỏ nhất của vật chất

    Đáp án :A . Thuyết electron

    ~luonphochua~

Leave an answer