Chữ quốc ngữ ra đời như thế nào? Vai trò của chữ quốc ngữ đối với các dân tộc?Câu 2: Ngày nay chúng ta cần học n

Question

Câu 1: Chữ quốc ngữ ra đời như thế nào? Vai trò của chữ quốc ngữ đối với các dân tộc?
Câu 2: Ngày nay chúng ta cần học những gì từ thời Lê Sơ trong giáo dục thi cử?
KO TRẢ LỜI LINH TINH
ĐỌC KĨ ĐỀ ĐỂ TRẢ LỜI

0

Leave an answer