Thế giới và việt nam hiện nay đang tiến hành cách mạng công nghiệp 4.0 từ thực tiễn cảu cuộc cách mạng này theo em

Question

Câu 1 thế giới và việt nam hiện nay đang tiến hành cách mạng công nghiệp 4.0 từ thực tiễn cảu cuộc cách mạng này theo em vấn đề nhức nhối nhất đối với tất cả các nước để có thể phát triển bền vững là gì

0

Answers ( No )

  1. cơ sơ hạ tầng , giao thông đường bộ và kinh tế 

    cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

  2. Câu 1 thế giới và việt nam hiện nay đang tiến hành cách mạng công nghiệp 4.0 từ thực tiễn cảu cuộc cách mạng này theo em vấn đề nhức nhối nhất đối với tất cả các nước để có thể phát triển bền vững là gì?

    → Thế giới và việt nam hiện nay đang tiến hành cách mạng công nghiệp 4.0 từ thực tiễn cảu cuộc cách mạng này theo em vấn đề nhức nhối nhất đối với tất cả các nước để có thể phát triển bền vững là Cơ sơ hạ tầng , giao thông đường bộ và kinh tế 

Leave an answer